خرید فایل<مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت>

مبانی نظری ورشکستگی ,انواع شکست و فرض تداوم فعالیت,مبانی نظری انواع شکست و فرض تداوم فعالیت,مبانی نظری فرض تداوم فعالیت,مبانی نظری,ورشکستگی,انواع شکست,فرض تداوم فعالیت مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت. آماده دریافت می باشد.

مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت
دارای 77 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 24
2-2 تعاریف ورشکستگی 25
1-2-2پریشانی مالی 25
2-2-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): 26
3-2-2 نکول: 26
4-2-2 ورشکستگی 27
3-2مراحل درماندگی مالی 27
4-2-هزینه های ورشکستگی 28
5-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 30
6-2 دلایل ورشکستگی 32
1-6-2 دلایل برون سازمانی 32
2-6-2 دلایل درون سازمانی 33
7-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی 37
1-7-2 تحلیل روند: 37
2-7-2 تحلیل عملیات حسابداری 37
3-7-2 تحلیل مدیریت 39
8-2 انواع شکست 40
9-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران 40
10-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 41
11-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز 42
12-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 42
13-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 43
14-2 تعریف بورس اوراق بهادار 45
15-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 46
1-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 46
2-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 47
3-15-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 47
4-15-2 شرکت مادر 48
5-15-2 شرکت های فعالیت تنوعی 48
16-2 مفهوم پیش بینی 49
17-2 مفهوم تصمیم گیری 49
18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی 51
19-2فرض تداوم فعالیت 51
1-19-2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت 53
2-19-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 54
20-2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها 55
21-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی 56
22-2 تحلیل پوششی داده ها 57
23-2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها 58
1-23-2 مدل CCR 58
2-23-2 مدل BCC 59
24-2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی 60
1-24-2 مدل بیور 60
2-24-2 مدل آلتمن 61
3-24-2 مدل دی کین 64
4-24-2 مدل اسپرینگیت 64
5-24-2 مدل اوهلسون 64
6-24-2 مدل زمیسکی 65
7-24-2 مدل فالمر 65
8-24-2 مدل CA-Score 66
9-24-2مدل گرایس 67
10-24- 2مدل زاوگرن 67
11-24-2 مدل SAF 69
12-24-2 مدل Thai DA 69
13-24-2 مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی 70
14-24-2 درخت های تصمیم 72
15-24-2 الگوریتم ژنتیک (GA) 73
16-24-2 تئوری مجموعه فازی 74
17-24-2 تحلیل پوششی داده ها 74
18-24-2 استدلال مبتنی بر مورد 75
19-24-2 مجموعه ناهموار 76
20-24-2 روش ماشین بردار پشتیبان 76
25-2 پیشینه تحقیق: 77
1-25-2 تحقیقات داخلی 77
2-25-2 تحقیقات خارجی 83مقدمه
هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری اقتصادی است. در تصمیم گیری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است.
بیور معتقد است«پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بین انجام داد"(ادنان، 2002،ص4).
هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت. یکی از راه های کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی، ارائه الگوهای مناسب درباره ی وضعیت مالی شرکت هاست. الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزارهای برآورد وضع آتی شرکت هاست (ثقفی، 1381،ص 35).
ورشکستگی شرکتها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت ها را متوجه شود، با برنامه ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می دهد.(رهنمای رودپشتی و دیگران، 1385، ص482)
بنابراین پیش بینی بحران مالی شرکت ها، پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی همان مصداق «پیشگیری بهتر از درمان است» می باشد.
در این فصل ابتدا به تعاریف ورشکستگی و سپس مراحل درماندگی مالی و به ترتیب هزینه های ورشکستگی، تأثیر ورشکستگی بر ساختار سرمایه، دلایل ورشکستگی، بررسی قانون ورشکستگی، تاریخچه بورس و انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس، مفهوم پیش بینی، مفهوم تصمیم گیری، مفروضات تداوم فعالیت و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها و در بخش بعد مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و نهایتاً پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور آورده شده است.


2-2 تعاریف ورشکستگی
در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است که در اینجا به ذکر برخی از آنها می پردازیم.

1-2-2پریشانی مالی
در فرهنگ لغات لانگمن این واژه به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است (لانگمن، 2007،ص 127) .
گوردون در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردون، 1971)
ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی می داند که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموعه هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد. در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است.
در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است(ویتاکر، 1999)
حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی، مانند نگه داشتن نسبت جاری طبق قرارداد نباشد که به این حالت نکول تکنیکی گویند.(احدی دولت سرا، 1387، 29)
در حالت دیگری، درماندگی زمانی رخ می دهد که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و این زمانی است که ارزش ویژه شرکت عددی منفی گردد.
در ادبیات درماندگی مالی شرکت ها عموماً از چند اصطلاح شکست ، قابلیت نقدشوندگی ضعیف (درماندگی) ، نکول و ورشکستگی به طور گسترده ای استفاده می شود.
هر چند این عبارات دارای معانی متفاوت و متمایزی هستند، اما اغلب به صورت مترادف به کار می روند.
شکست: این واژه در فرهنگ لغت وبستر به عنوان وضعیت یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن و قصور کردن تعریف شده است.