خرید فایل<مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها>

مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها ,مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی ,نسبتهای مالی,بازارهای سرمایه و ارکان آن,مبانی نظری ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها,مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی,نسبتهای مالی,بازار,,, مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها. آماده دریافت می باشد.

مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها
دارای 88 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن 22
1-1-2 مقدمه 22
2-1-2 تعریف ورشکستگی 22
3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی 23
4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری 24
5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی 25
6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران 25
7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26
8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل 29
2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی 29
1-2-2 دلایل ورشکستگی 29
1-1-2-2 دلایل برون سازمانی 30
2-1-2-2 دلایل درون سازمانی 31
2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی 34
3-2-2 انواع شکست 37
4-2-2 مراحل ورشکستگی 37
5-2-2 هزینه های ورشکستگی 39
6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 40
7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی 42
8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته 44
3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46
1-3-2 تداوم فعالیت 46
2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 47
1-2-3-2 نشانه های مالی: 47
2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47
3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47
3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 48
1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49
2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49
3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49
4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت 50
4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی 50
1-4-2 پیش بینی 50
2-4-2 تکنیک های پیش بینی 51
1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51
2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : 52
3-4-2 الگو(مدل) 52
4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی 53
1-4-4-2 الگوهای آماری 53
2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی 56
3-4-4-2 الگوهای تئوریک 58
5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب 60
6-4-2 معیارهای عملکرد 61
7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع 62
5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی 64
1-5-2 مدل ویلیام بیور 64
2-5-2 مدل آلتمن 65
3-5-2 مدل دی کین(1972) 68
4-5-2 مدل اسپرینگیت 69
5-5-2 مدل اهلسون 70
6-5-2 مدل CA-SCORE 71
7-5-2 مدل گریس 72
8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73
9-5-2 مدل زیمسکی 74
10-5-2 مدل تافلر 75
11-5-2 مدل فولمر 76
12-5-2 مدل زاوگین 77
13-5-2 مدل فیلوسوفو 79
14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی 80
6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق 81
1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی 81
2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی 82
3-6-2 انواع نسبتهای مالی 82
4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی 82
5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق 83
6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85
7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن 85
1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار 86
2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار 86
3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس 88
1-3-7-2 تعریف شاخص: 88
2-3-7-2 شاخص های بورس: 88
4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران 89
1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357 90
2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367 90
3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375 91
4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388 92
8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق 93
1-8-2 تحقیقات داخلی: 94
2-8-2 تحقیقات خارجی: 95


گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن
1-1-2 مقدمه
ورشکستگی بعنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود زیرا تقریباً مقوله ای باستانی است و بسیار نیزرایج می باشد. ورشکستگی ممکن است دریک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست وبدین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد (حاجیها،1384،ص 64)1.
بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی ازمنظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمترازهمه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدلهای رایج بسیارحائز اهمیت است برای پاسخگویی به این نیاز دراین فصل موضوع ورشکستگی درقالب هشت گفتارمورد بحث قرارگرفته است. درگفتاراول به تعاریف ورشکستگی وبررسی قانونی آن پرداخته می شود. درگفتاردوم دلایل، مراحل وهزینه های ورشکستگی مورد بررسی قرارمی گیرد. درگفتارسوم به ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها پرداخته می شود. درگفتارچهارم تعاریف پیش بینی، مدل وساختارمدلهای پیش بینی ورشکستگی آورده شده است. درگفتار پنجم انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطرح می شود. درگفتارششم به تشریح نسبتهای مالی مورداستفاده دراین تحقیق پرداخته می شود. درگفتارهفتم با بازارهای سرمایه وارکان آن آشنا خواهیم شد. وبالاخره درگفتارهشتم پیشینه تحقیق درداخل وخارج از کشور آورده شده است.

2-1-2 تعریف ورشکستگی
در متون مالی واژه هایی چون:
وضع نامطلوب مالی2، شکست3، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی4، عدم پرداخت دیون5، و... برای توصیف ورشکستگی بکار رفته است.
ورشکستگی اقدامی قانونی است که به موجب آن بطورکلی دارائیهای یک بدهکارعاجزاز پرداخت بدهی خود، به سود طلبکاران ضبط می شود. ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی درکسب وتجارت است. وحالت بازرگانی است که درتجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجزمانده است. درادوارتاریخی سابقه ورشکستگی برای تجارهمواره وجود داشته است، ولی برخورد بستانکاران با بدهکاران ورشکسته بسیار تند وخشن بوده است به نحوی که برای خود حق بازداشت و به بیگاری کشیدن بدهکار ونیزبه بردگی کشیدن وفروختن او و حتی حق کشتن بدهکاران ورشکسته را برای خودقائل بودند. به مروربا فرق قائل شدن بین ورشکستگان به تقصیروتقلب، ازشدت عمل طلبکاران کاسته شد و رفتار با آنها بسته به مورد فرق پیدا نمود.
در متون علمی از ورشکستگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. درادامه به چند تعریف از دیدگاههای تجاری، قانونی و... اشاره خواهد شد.

3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی
ماده412 قانون تجارت مصوب13/12/1311 ورشکستگی را تعریف نموده ومی گوید:
" ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری، درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود ". تعریف مذکور عیناً همان تعریفی است که درماده 243 قانون تجارت سابق مصوب 25/دلو/1303 و12/1 و12/3/1304 بیان گردیده بود.
تعریف مذکور در واقع مبین عوامل وعناصر موجد ورشکستگی است. بنابراین با توجه به متون قانونی موجود، می توان ورشکستگی را چنین تعریف نمود: "ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی درانجام عملیات تجارتی که با ازدست دادن توانایی پرداخت دیون وعدم توانایی دراقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است"(افتخاری،1379،ص92)1.
ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است (اسکینی،1383،ص32)2.
وقتی کاسبی در معاملات خود بدهکار می شود و قادر به تادیه به موقع بدهی خود نیست، اصطلاحاً می گوئیم "معسر" است. وقتی یک شرکت تجارتی قادر نیست که نسبت به تعهدات مالی خود در قبال طرفهای داخلی و خارجی خویش به موقع عمل کند، دراصطلاح قانونی می گوئیم "متوقف" و"ورشکسته" است (قرنی حمامیان،1384،ص35)3.
درمجموع درمقایسه با مقررات مربوط به «ورشکستگی» به تفاوتهایی درمفاهیم اصطلاحات«ورشکستگی» و«اعسار» برخورد می کنیم که ذکراین تفاوتها ضروری می باشد. بدین جهت جهات افتراق این دواصطلاح ذیلاً تشریح می گردد:
1- ورشکستگی مترادف توقف تاجرازتادیه دیون وتعهدات خود اوست. ولی قانون اعسار مصوب20/9/1313 تعریفی که ازمعسرکرده، افلاس وافسار را به یک معنا ومفهوم بکاربرده است که عبارت است ازعدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود غیرتاجربرای تادیه دیون.
2- اصطلاح ورشکستگی درباره تاجرمتوقف کاربرد دارد، ولی اصطلاح اعسار ناظربه غیرتاجراست که دسترسی به مال خود نداشته و یا دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را ندهد.
3- ورشکستگی نیازی به رسیدگی واحراز اینکه دارایی ورشکسته کمتراز بدهی اوست نمی باشد و به محض توقف تاجراز پرداخت دیون وتعهدات خود، ورشکستگی اواعلام می شود. ولی دراعسار، رسیدگی به این امور ضروری است که : "آیا دیون او بیش ازدارایی اوست و واقعاً دارایی او کفایت پرداخت دیونش را نمیدهد، یاواقعاً برای پرداخت دیون خود، دسترسی به مال خود ندارد"(افتخاری،1379،ص94)1.

4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری
از نظرحسابداری ورشکستگی به دوصورت زیر امکانپذیر است:
1- ورشکستگی فعالیت2: اگرارزش دارایی های شرکت کمترازبدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است. دراین ورشکستگی نشانه ای آشکار ازعملیات غیرسودآورشرکت وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه می دهد.
2- ورشکستگی نقدینگی3: این نوع از ورشکستگی بدین صورت است که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانایی پرداخت آنها رانداشته باشد. این نوع ورشکستگی بیشتر روی می دهد.
دونوع ورشکستگی که دربالا توضیح داده شد دارای چارچوب نظری متفاوتی هستند، که تشکیل دهنده نسبتهای مالی برای ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی هستند. باتوجه به اینکه ورشکستگی نقدینگی بیشترروی می دهد نسبتهای نقدینگی درساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی از دید ارائه دهندگان این مدلها پنهان نمانده ومورد استفاده زیاد قرارگرفته اند بطوریکه اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی دارای متغیر یا متغیرهائی که برگرفته ازنسبتهای نقدینگی هستند می باشند. طبیعتاً فرآیندهای ورشکستگی نقدینگی که به دلیل کاهش وجوه نقد شرکت می باشند ممکن است مرتبط با ورشکستگی فعالیت باشد وبالعکس(عرفانی، 1379،ص128)1.

5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی
ورشکستگی ازنظرحقوقی به دوصورت امکانپذیراست:
1- ورشکستگی اجباری: درورشکستگی اجباری یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان ازمبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
2- ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا دردادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (عرفانی، 1379،ص 128)2.